SLUŽBY

Koučing Kids’Skills │ Koučing zručnosti detí

Technika riešenia náročných a problémových situácií
cez rozvoj zručností a posilňovanie kompetencií nielen u detí,
ale aj u mládeži a dospelých.

VIAC SLUŽIEB

Katarína Knežová - Služby - kids skills - uvod

Koučing Kids’Skills

Táto špeciálna technika je zameraná na prácu s deťmi, mládežou a dospelými v zmysle princípu cieleného na riešenie.
S touto technikou sa pracuje s deťmi približne od 4 rokov, cez dospievajúcich až po dospelých. Využíva sa pri práci s individuálnym klientom
a pri práci so skupinou či komunitou.

Model koučingu zručnosti detí – Koučingu Kids’Skills vytvoril Dr. Ben Furman so svojimi spolupracovníkmi vo Fínsku a v súčasnej dobe sa
s týmto prístupom pracuje na celom svete.

Koučingu Kids’Skills je metóda, s ktorou pracujú kouči, terapeuti, poradcovia, učitelia i rodičia. Aplikuje sa v školách a poradenstve pri rozvoji zručnosti detí, pri rôznych poruchách správania a učenia, na zlepšenie vzťahov a pri mnohých ďalších potrebách detí a dospelých.

Základným princípom techniky je, že nerieši „problém“, ale zameriava sa na učenie a posilňovanie zručností,
ktoré pomôže daný „problém“ rýchlo a efektívne zvládnuť.

Ako robím Koučing Kids’Skills ja?

“Dajte ľuďom ryby, nakŕmite ich raz. Naučte ich chytať ryby, nakŕmite ich na celý život.”

Čínske príslovie

Katarína Knežová

Koučing Kids’Skills čiže koučovanie zručnosti detí, robím v zmysle tohto čínskeho príslovia. Snažím sa o to, aby som naučila deti a dospievajúcich „chytať ryby“ namiesto toho, aby som im ich dala rovno na tanier. To znamená, že princípom koučingu Kids’Skills je naučiť deti pracovať na sebe, na svojom rozvoji a raste samostatne, aby boli schopné kedykoľvek sa postaviť na vlastné nohy.

Najčastejšie sa na mňa obracajú rodičia s deťmi, ktoré majú poruchy pri učení, majú problémy so správaním alebo majú nedostatočne osvojené návyky, strach alebo obavy z niečoho a podobne. Pri každej takejto požiadavke začíname spoločne hľadaním zručnosti, kompetencie alebo správania, ktoré si dieťa potrebuje osvojiť aby svoj „problém“ zvládlo.

„Problém neexistuje, iba riešenie“. Túto formulku mnohí z nás určite poznáme a veľmi ľahko sa povie. Avšak aplikovať ju v reálnom živote je už oveľa ťažšie a náročnejšie.

Predstavte si dieťa či dospievajúceho, ktoré rastie a vyvíja sa. Každý deň je vystavené novým a novým veciam, impulzom a situáciám. Niektoré zvládne úplne samo, na niektoré potrebuje viacej času alebo energie. Niekedy sa však vyskytnú situácie, ktoré jednoducho nie je pripravené zvládnuť.

Vtedy mu prichádzajú na pomoc jeho blízki – rodina, priatelia, škola alebo komunita. Mnohokrát sa však stáva, že niekedy ani tí najbližší problém nevyriešia (nevšimnú si to, nerozumejú tomu, majú málo času…). Učitelia majú veľa povinností a na starosti množstvo detí. Psychológov či špeciálnych pedagógov je v dnešnej dobe málo a okruh „záchrancov“ sa takto pomaly zužuje…

Ale jedno účinné riešenie tu predsa len je!
Pomocnú ruku, ako daný „problém“ nielen zvládnuť, ale naučiť pri tom aj nové zručnosti a spôsob ako v budúcnosti zvládať podobné náročné situácie vieme spoločne s vašimi deťmi a dospievajúcimi vyriešiť pomocou koučovacej techniky zameranej na riešenie Kids’Skills.

Spolupráca medzi mnou a klientom môže prebiehať ako:

  • PROAKTÍVNA = pozeráme a smerujeme riešenie do budúca (neanalyzujem ako problém vznikol).
  • POZITÍVNA = nehovoríme o „probléme“, premenujeme ho ako novú „vec“, ktorú zvládne, naučí sa, posilní ho.
  • PLÁN = máme súbor krokov, potrebných na osvojenie si novej kompetencie a zručnosti.
  • KOMUNIKÁCIA = pripomínanie si cieľa a záväzku.
  • DÔVERA = postavená na viere, že dieťa zvládne a naučí sa novú vec, potrebné aj od blízkeho okolia (rodina, kamaráti, učitelia…).
  • PODPORUJÚCA = po dohode, povedať blízkemu okoliu na čom pracujem a čo chcem dosiahnuť.
  • INDIVIDUÁLNA = každý si vyžaduje iný prístup a žiadne riešenie nie je pre nikoho iného.
  • OSOBNOSTNÁ = prístup a postup volený aj podľa osobnej charakteristiky klienta.
  • UČIACA SA = úspešne zvládnutie naučí klientov do budúceho života zvládať „problémy“ a meniť ich na riešenia.

Takto vyzerá moja práca či už ide o dieťa alebo dospelého človeka.
Okrem toho využívam techniku solution focused (FS), ktorú aplikujem nielen pri deťoch, ale aj pri práci s dospievajúcimi a dospelými klientami.

Katarína Knežová
Katarína Knežová

SLUŽBU POSKYTUJEM PRE:

DETI A DOSPIEVAJÚCICH

– ktorí potrebujú posilniť
a naučiť sa zvládnuť
náročnú situáciu
bez poučovania iných.

rodiny

RODINY

– ktoré chcú vychovať sebavedomé deti
a rozvíjať ich životné
zručnosti.

rodicia

RODIČOV

– ktorí potrebujú zvládnuť náročné situácie v rodine, zlepšiť komunikáciu s deťmi a vzájomne medzi sebou.

skoly

ŠKOLY

– na podporu a rozvoj životných kompetencií žiakov, pri zvládaní „náročných“ situácií v triedach
a kolektívoch.

ako to robim

AKO TO ROBÍM?

Chcete vedieť viac o nástrojoch a technikách, ktoré pri Koučing Kids’Skills a iných službách používam? Prečítajte si o tom viac!

CHCETE SA O MNE A MOJICH SLUŽBÁCH DOZVEDIEŤ VIAC? 

1 + 7 =